Shree Hanuman Chalisa Lyrics in Gujarati Full by Tulsidas

શ્રી હનુમાન ચાલીસા

॥ દોહા ॥

શ્રી ગુરુ ચારણ સરોજ રાજ નનજ મનુમુકુ ર સુધારી ।
બારણુુંનબમલ જાસુજો દાયકુફળ ચારી ॥
બુનિ હીન તહુજાનનકેસુમેરોોઃ પવન કુમાર ।
બળ બુનિ બીડ્યા દેઉ મોહી કરાયુકલેસ નબકાર ॥

॥ ચૌપાઈ ॥

જાય હનુમાન જ્ઞાન ગુન સાગર ।
જાય કપીસ નતહુું લોક ઉજાગર ॥०१॥

રામ દૂત અતુનલત બળ ધામા ।
અુંજની પુત્ર પવન સુત નામા ॥०२॥

મહાબીર નબક્રમ બજરુંગી ।
કુમનત નનવાર સુમનત કેસુંગી ॥०३॥

કુંચન બરન નબરાજ સુબેસા ।
કાનન કુુંડળ કુું નચત કેસા ॥०४॥

હાત બજ્ર ઔર ધ્વજા નબરાજે।
કાુંધેમુુંજ જનેઉ સાુંજે॥०५॥

સુંકર સુવન કેસરી નુંદન ।
તેજ પ્રતાપ મહા જગ બુંદન ॥०६॥

બીડ્યાુંબાન ગુણી અનત ચતુર ।
રામ કાજ કનરબેકો આતુર ॥०७॥

પ્રભુચનરત્ર સુનનબેકો રનસયા ।
રામ લખન સીતા મન બનસયા ॥०८॥

સૂક્ષ્મ રૂપ ધરી નસયનહ નદખાવા ।
નબકટ રૂપ ધારી લુંક જરાવા ॥०९॥

ભીમ રૂપ ધરી અસુર સહારે।
રામચુંદ્ર કેકાજ સવારે॥१०॥

લાયેસુંજીવન લખન નજયાયે।
શ્રી રઘુબીર હરનિ ઉર લાયે॥११॥

રઘુપનત કીન્હી બહુ ત બધાયે।
તુમ મમ નપ્રયોઃ ભારત સમ ભાઈ ॥१२॥

સહસ બદન તુમ્હરો જસ ગાવે।
અસ કહી શ્રીપનત કુંઠ લગાવે॥१३॥

સનકાનદક બ્રમ્હાનદ મુનીસા ।
નારદ સરળ સહીત અહીસા ॥१४॥

જામ કુબેર નદગપાલ જાહાુંતે।
કબી કોનબન્ધ કહી સખેકહાુંતે॥१५॥

તુમ ઉપકાર સુગ્રીવનહું કીન્હા ।
રામ નમલાય રાજ પદ દીન્હા ॥१६॥

તુમ્હરો મુંત્ર નવભીિણ માના ।
લુંકેસ્વર ભય સબ જગ જાના ॥१७॥

જગ સહસ્ત્ર જોજન પાર ભાનુ।
લીલ્યો તાહી મધુર ફળ જાણુું॥१८॥

પ્રભુમુનદ્રકા મૈલી મુખ માહી ।
જલ્દી લાગી ગયેઅચરજ નાહી ॥१९॥

દુગગમ કાજ જગત કેજેતે।
સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હરેતેતે॥२०॥

રામ દુઆરેતુમ રખવારે।
હોત ન અડયના બેનુુંપૈસારે॥२१॥

સબ સુખ લહેતુમ્હારી સરના ।
તુમ રાકચક કહુું કો દરના ॥२२॥

આપન તેજ સમ્હારો આપે।
ટીનો લોક હાુંક તેહ કાપે॥२३॥

ભૂત નપશાચય નનકટ નનહ આવે।
મહાબીર જબ નામ સુનાવે॥२४॥

નાસેરોગ હરેસબ પીર ।
જપ્ત નનરુંતર હનુમત નબરા ॥२५॥

સુંકટ તેહ હનુમાન છુ ડાવે।
મન ક્રમ બચન ધ્યાન જબ લાવે॥२६॥

સબ પાર રામ પપસ્વી રાજા ।
ટીન કેકાજ સકલ તુમ સઝા ॥२७॥

ઔર મનોરથ જો કોઈ લાવે।
સોઈ અનમત જીવન ફલ પાવે॥२८॥

ચારો જુગ પરતાપ તુમ્હારા ।
હૈપરનસિ જગત ઉનજયારા ॥२९॥

સાધુસુંત કેતુમ રખવારે।
અસુર નનકાનુંદન રામ દુલારે॥३०॥

અષ્ટ સીધી નવ નનનધ કેદાતા ।
અસ બર નદન જાનકી માતા ॥३१॥

રામ રસાયન તુમ્હારેપાસા ।
સદા રહો રઘુપનત કેદાસા ॥३२॥

તુમ્હરેભજન રામ કો પાવે।
જન્મ જન્મ કેદુખ નબસરાવે॥३३॥

અુંત કાળ રઘુબર પૂર જાયી ।
જહાુંજન્મ હનર ભક્ત કહાયી ॥३४॥

ઔર દેવતા નચઠ ન ધારનય ।
હનુમત સેહી સબગસુખ કરનય ॥३५॥

સુંકટ કાટેનમટેસબ પેરા ।
જો સુમીરેહનુમ્ત બલબીરા ॥३६॥

જાય જાય જાય હનુમાન ગોસાઈ ।
કૃપા કરઉ ગુરુ દેવકી નઈ ॥३७॥

જો સત બાર પાઠ કર કોઈ ।
છૂ ટનહ બુંદી મહા સુખ હોઈ ॥३८॥

જો યહ પઢેહનુમાન ચાલીસા ।
હોય સીધી સાખી ગૌરીસા ॥३९॥

તુલસીદાસ સદા હનર ચેરા ।
કીજેનાથ હૃદય મહ ડેરા ॥४०॥

॥ દોહા ॥

પવનતનય સુંકટ હરન મુંગલ મૂનતગરૃપ ।
રામ લખન સીતા સહીત હૃદય બસઉ સુર ભૂપ ॥
॥ જાય-ઘોિ ॥
બોલ બજરુંગબળી કી જય ।
પવન પુત્ર હનુમાન કી જય

hanuman chalisa pdf gujarati

Hanuman Chalisa PDF Full Download